صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها مهر 1390
1
برنامه سازی کامپیوتر - مهندس مجید شرکاء
استاد مربوطه مهندس مجید شرکاء
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 87
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 50
ریاضی عمومی 1 - دکتر ریحانه رئیسی طوسی
استاد مربوطه دکتر ریحانه رئیسی طوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 51
الکترونیک 2
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 50
تکنیک پالس - دکتر رضا لطفی
استاد مربوطه دکتر رضا لطفی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 50
دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
استاد مربوطه دکتر عباس شایگانی اکمل
دانشگاه تهران
ترم تحصیلی بهمن 85
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 50
ماشین های الکتریکی 3 - دکتر عبادی
استاد مربوطه دکتر جعفر عبادی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 88
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 50
1