صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها اردیبهشت 1390
12صفحه آخر
استاندارد 406-63 (دستورالعمل استفاده از رنگ های اخباری و هشدار دهنده)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۳۰ دانلود جزوه 10
استاندارد 204-63 (اندازه گیری سطوح و برآورد هزینه)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1379
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۲۳ دانلود جزوه 50
استاندارد 405-63 (دستورالعمل‌های نگهداری و انبارداری مواد رنگ و پوشش)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۳۰ دانلود جزوه 10
استاندارد 203-63 (عوامل موثر در انتخاب رنگ و پوشش)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۲۳ دانلود جزوه 50
استاندارد 404-63 (دستورالعمل‌های ایمنی در رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۳۰ دانلود جزوه 10
استاندارد 202-63 (مبانی، معیارها و عوامل موثر در انتخاب روش آماده سازی)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی فروردین 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۲۳ دانلود جزوه 50
استاندارد 302-63 (دستورالعمل انجام آزمایشات بر روی رنگ و پوشش اعمال شده)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۳۰ دانلود جزوه 10
استاندارد 201-63 (مبانی و معیار های مهندسی نحوه انتخاب رنگ و پوشش)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۲۳ دانلود جزوه 50
استاندارد 301-63 (دستورالعمل انجام آزمایشات بر روی رنگ و پوشش سفارشی)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1378
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۳۰ دانلود جزوه 10
استاندارد 103-63 (مشخصات فنی جهت سفارش رنگ و پوشش)
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی 1379
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۲۳ دانلود جزوه 50
12صفحه آخر