صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی کتب
آرشیو ماهیانه
آرشیو کتب کنترل
12345678>>صفحه آخر
Getting Started with LabView
 
نویسنده unknown
انتشارات National Instruments
سال انتشار 2006
 
بازدید : 1527 دانلود کتاب 1
BASCOM Programming of Microcontrollers with Ease
 
نویسنده Claus Kuhnel
انتشارات
سال انتشار
 
بازدید : 1838 دانلود کتاب 44
Linear System Theory and Design
 
نویسنده Chi-Tsong Chen
انتشارات Oxford University Press
سال انتشار 1999
 
بازدید : 1392 دانلود کتاب 35
Swarm Intelligence
 
نویسنده James Kennedy
انتشارات Team LRN
سال انتشار 2001
 
بازدید : 2269 دانلود کتاب 48
Linear programming with MATLAB
 
نویسنده Michael C. Ferris , Olvi L. Mangasarian , Stephen J. Wright
انتشارات University of Wisconsin–Madison
سال انتشار 2007
 
بازدید : 1501 دانلود کتاب 51
Introductory Robatics
 
نویسنده J.M.Selig
انتشارات Prentice Hall International
سال انتشار 1992
 
بازدید : 1842 دانلود کتاب 48
handbook of PI and PID controller tuning rules
 
نویسنده Aidan O'Dwyer
انتشارات imperial college press
سال انتشار 2006
 
بازدید : 1774 دانلود کتاب 51
Open-Source Robotics and Process Control Cookbook
 
نویسنده Lewin A.R.W. Edwards
انتشارات Elsevier Inc.
سال انتشار 2005
 
بازدید : 1923 دانلود کتاب 49
Digital control engineering
 
نویسنده M. Sam Fadali
انتشارات Elsevier
سال انتشار 2009
 
بازدید : 1515 دانلود کتاب 51
Quantum Computing
 
نویسنده Mikio Nakahara
انتشارات Taylor & Francis Group
سال انتشار 2008
 
بازدید : 1362 دانلود کتاب 48
12345678>>صفحه آخر