صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات شهریور 1388
123456789>>صفحه آخر
طراحي و ساخت سيستم تحليلگر توان ( Power analyzer )
در تحقيق حاضر براي محاسبه انرژي مورد نياز توسط موتور آسياب چكشي يك مدار محاسب هگر انرژي مصرفي طراحي و ساخته شد.
۱۳۸۸/۶/۳۱ جزییات مقاله 54
بازآرایی شبکه توزیع براي کاهش تلفات
بازآرایی شبکه توزیع براي کاهش تلفات به روش مبتنی بر حساسیت تلفات و الگوي پخش بهینه جریان در حضور تولید پراکنده
۱۳۸۸/۶/۳۱ جزییات مقاله 54
بررسی مدل و امکان سنجی جایگزینی سیستم تحریک قدیمی ژنراتورهاي آلستوم نیروگاه مشهد
در این مقاله ضمن تحلیل سیستم تحریک واحدهاي گازي آلستوم نیروگاه مشهد، نسبت به مدلسازي کارت هاي کنترل آنها با استفاده از نرم افزار PSPICE اقدام گردیده است.
۱۳۸۸/۶/۳۱ جزییات مقاله 54
بررسي انواع كارت هاي هوشمند و طراحي سيستم نمونه با كارتRFID
در اغلب كاربردها يي كه از كارتها ي هوشمند استفاده م يشود بايد اطلاعات حساسي از قبيل كليدهاي رمزنگاري موردنياز و ... در درون حافظه كارت ذخيره شوند و به صورت مناسبي از آنها محافظت شود. دراين مقاله سه نوع كارت را مورد بررسي قرار مي دهيم.
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 54
تقويت كننده عملياتي با قابليت جريان دهي بالا براي بارهاي خازني بزرگ
در اين مقاله تقويت كننده عملياتي با ولتاژ پايين در پروسهCMOSكه قابليت جريان دهي به بارهاي خازني بزرگ را دارد بررسي مي شود. جبرانسازي پايدار و مؤثر و پهناي باند وسيع با استفاده از روش ميلر بدست آمده است. با استفاده از روش جبرانسازي ميلر به همراه يك طبقه با پهناي باند وسيع به يك جبرانسازي بهينه دست مي يابيم
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 54
طراحي اوسيلاتور هاي جديد با مثالهاي كاربردي بر مبناي استفاده از تقويت كننده OTRA
دراين مقاله چندين مداراوسيلاتوري با استفاده از تقويت كننده مقاومت انتقالي عملياتي كه به عنوان يك بلوك فعال در طراحي مدارات آنالوگ مي باش د ،معرفي گرديده اس ت .مدارات اوسيلاتوري با كمترين اجز ا و با استفاده از يك يا دو تقويت كننده OTRA طراحي گرديده اند
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 54
طراحي و شبيه سازي يك فيلتر ميان گذرSAWجهت كاربردهاي مخابراتي فركانس بالا وبررسي افزودن لايه حساس به ساختار فيلتر
يك فيلتر ميان گذرSAW داشتن قابليت اطمينان بالا و پايداري به صورت گسترده در سيستم هاي مخابراتي فركانس بالا مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين پژوهش بهكمك مدل هاي ارائه شده، عملكرد الكترودهاي شانه اي مورد بررسي قرار گرفته و تاثير خواص ماده پيزوالكتريك مورد استفاده، بررسي وارزيابي مي شود
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 54
طراحي وساخت دتكتور هاي هوشمند با حساسيت به انواع گاز هاي خطرناك
در محيط زندگي ما ممكن است آلاينده ها و گاز هاي بسياري وجود داشته باشدكه در نهايت موجب مسموميت هاي خطرناك افراد وتخريب محيط زيست شود و خطر نشت گازها در مناطق مسكوني از جمله پارامترهايي است كه موجب مرگ ومير افراد درجامعه مي شود براي اينكه بتوانيم اين گاز ها را تشخيص دهيم به ابزارهايي نيازمنديم كه با تكامل وظهور تكنولوژي ميكروالكتريك در دهه 1970 سنسور هاي جديدي مورد توجه قرار گرفتند
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 36
مدلسازي قطعات نيمه هادي با استفاده از شبكه هاي عصبي براي نرم افزارشبيه سازhspice
شبكه هاي عصبي مصنوعي از جمله سيستمهاي هوشمند هستند كه با استفاده از اطلاعات ورودي خروجي قادر به استخراجقوانين حاكم بر آن سيستم م يباشند. در اين مقاله يك روش جديد و بسيار سريع براي مدلسازي قطعات نيم ههادي بر پايه شبكه هاي عصبي مصننوعي ارائه خواهيم كرد
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 36
منسوجات الكترونيكي مشتق شده از مواد نانو الكترونيك
منسوجات الكترونيكي پارچ ه هايي هستند كه از ن خهاي حامل اجزاي الكترونيكي ساخته شد ه اند. ايده رايانه هاي قابل پوششي كه در حدود دهه 1990 در آمريكا و اروپا شكل گرفت، باعث توليد منسوجات الكترونيكي شد.
۱۳۸۸/۶/۲۹ جزییات مقاله 36
123456789>>صفحه آخر